CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN IPA

Bản tin thuế tháng 04/2024

11:28:09 20/05/2024 Lượt xem 423 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Chính sách thuế

 

Hướng dẫn về việc lỡ hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 

Ngày 27/3/2024, Cục thuế Tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1991/CTBGI-TTHT hướng dẫn khi doanh nghiệp lỡ hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:

Trường hợp Công ty đã lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhưng do sơ xuất sau đó Công ty đã hủy phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ đã lập, thì trên hệ thống hóa đơn điện tử đã tự động xử lý và ghi nhận đúng trạng thái người nộp thuế gửi đến và không có quyền điều chỉnh trạng thái hóa đơn của người nộp thuế, khi tra cứu trên cổng của cơ quan thuế phiếu xuất kho này sẽ thể hiện thông tin là phiếu xuất kho đã hủy và không thuộc trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp Công ty lập xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mới mà hệ thống hải quan không cho phép ngày phiếu xuất kho sau ngày khai báo hải quan, thì Công ty làm văn bản giải trình nêu rõ lý do và liên hệ với Cơ quan Hải quan, phối hợp người mua hàng để thống nhất phương án giải quyết theo quy định.

 

Chưa có quy định chuyển lỗ đối với trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển sang hạch toán phụ thuộc

 

Ngày 09/04/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 1442/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế như sau: Văn bản pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) và không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc.

Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 20. Hiệu lực thi hành

  1. Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả tiền phạt nếu có), đồng thời được kế thừa các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả các khoản lỗ chưa được kết chuyển) của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện chuyển lỗ theo quy định của pháp luật.”

 

Nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, vận chuyển bằng đường sắt đến Ga liên vận Quốc tế, không phải cửa khẩu vẫn phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu

 

Ngày 4/4/2024, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 3122/CTHDU-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu, cụ thể như sau: Trường hợp Công ty có mua nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài vận chuyển bằng đường sắt đến Ga liên vận quốc tế là một địa điểm thuộc lãnh thổ Việt Nam, không phải cửa khẩu thì tổ chức nước ngoài có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam theo quy định.

Trường hợp tổ chức nước ngoài không đáp ứng điều kiện khai thuế tại Việt Nam thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ và kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

 

Thuế giá trị gia tăng

 

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thuê quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng

 

Ngày 4/4/2024, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 3123/CTHDU-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với DNCX, cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng cho DNCX thuê lại quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng, kể từ thời điểm DNCX đăng ký mục tiêu đầu tư thành lập nhà máy tại KCN cho thuê, đã nộp bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và được cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và được áp dụng quy định DNCX thì dịch vụ cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng (trong phạm vi DNCX) được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 và không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính.

 

Doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

 

Ngày 8/4/2024, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 10119/CTBDU-TTHT hướng dẫn vướng mắc về việc hỗ trợ cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản có hóa đơn như sau: Trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đang ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản thì thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh. Công ty gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý và cấp mã đối với hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12 Quyết định số 1447/QĐ-TCT của Tổng Cục thuế.

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Hướng dẫn khi hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN bị lỗ

 

Ngày 20/3/2024, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 6427/CTBDU-TTHT hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, Công ty có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì Công ty bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do Công ty lựa chọn theo hướng dẫn tại khoản 9 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT- BTC: “Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì doanh nghiệp chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước sau đó vẫn còn lỗ thì chuyển vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

 

Chi phí tiền lương, tiền công cho các thành viên hội đồng quản trị

 

Ngày 22/3/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 14112/CTHN-TTHT hướng dẫn về các khoản chi cho thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty chi trả khoản tiền lương, tiền công và các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền có tính chất tiền lương, tiền công cho thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại khoản 2.6 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty chi trả khoản tiền lương, tiền công và các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền có tính chất tiền lương, tiền công cho thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh, khoản chi được ghi cụ thể điều kiện được hưởng, mức được hưởng tại một trong các hồ sơ như Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty…và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Khách hàng

Cám ơn hàng trăm khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

0901.595.958
zalo icon