CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN IPA

Bản tin thuế tháng 12/2023

21:48:21 28/01/2024 Lượt xem 446 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Chính sách thuế

 

Doanh nghiệp có nhiều dự án đầu tư trên cùng địa bàn tỉnh thì phải hạch toán theo dõi riêng; Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư hình thành tài sản cố định được phân bổ không quá 5 năm sau khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng

Ngày 20/12/2023, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 17075/CTHDU-TTHT về hạch toán kế toán, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

– Trường hợp Công ty thực hiện nhiều dự án đầu tư khác nhau trên cùng địa bàn tỉnh thì Công ty chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Việc hạch toán kế toán của dự án mới Công ty phải hạch toán theo dõi riêng. Công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của đơn vị.

– Trường hợp dự án của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động. Trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi không tương ứng với doanh thu tỉnh thuế thì không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Chính sách thuế đối với việc tổ chức và hỗ trợ bằng tiền mặt cho các hoạt động thể dục thể thao cho nhân viên công ty

Ngày 07/12/2023, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 6443/CTHPH-TTHT giải đáp chính sách thuế như sau:

– Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Trường hợp công ty tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho nhân viên Công ty, khoản chi này là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính và tổng số chi có tính chất phúc lợi trong năm không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

– Về thuế thu nhập cá nhân: Trường hợp công ty hỗ trợ bằng tiền mặt cho hoạt động thể dục thể thao cho nhân viên, các khoản chi phí này không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì khoản hỗ trợ này không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân.

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Ưu đãi thuế cho dự án đầu tư mở rộng

Ngày 16/1/2024, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1365/CTBDU-TTHT về chính sách ưu đãi thuế TNDN như sau: Trường hợp Công ty được ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 2/9/2013 tại địa chỉ số 01-03 VSIP II-A, đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Năm 2019, Công ty đăng ký bổ sung địa điểm thực hiện dự án tại số 33 VSIP II-A, đường số 32, KCN Việt Nam – Singapore II-A, thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Nếu dự án này của Công ty đáp ứng một trong ba tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản 4, Điều 10, Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì dự án đầu tư mở rộng này được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (miễn thuế TNDN phải nộp 02 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo, không được hưởng mức thuế suất ưu đãi).

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu.

Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại để kê khai hưởng ưu đãi. Trường hợp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thi thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

 

Điều kiện hưởng ưu đãi thuế

Ngày 19/12/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 5790/TCT-CS về chính sách thuế như sau:

Công ty được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 28/2/2017 để thực hiện dự án tại Khu Công nghiệp Quế Võ mở rộng, một phần diện tích đất thực hiện dự án của Công ty thuộc địa bàn thành phố Bắc Ninh. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu trước thời điểm thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh (Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu đã ghi tổng vốn đầu tư và quy mô công suất của 5 loại sản phẩm sản xuất của dự án.

Trường hợp địa điểm thực hiện dự án của Công ty là Khu Công nghiệp Quế Võ mở rộng đáp ứng các quy định của pháp luật về việc thành lập khu công nghiệp thì phần thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư sản xuất 5 loại sản phẩm trong phạm vi tổng vốn đầu tư và quy mô công suất của 5 loại sản phẩm đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp cho thời gian ưu đãi còn lại nếu vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.

Phần thu nhập phát sinh từ hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất các sản phẩm khác được bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau ngày thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp.

Khách hàng

Cám ơn hàng trăm khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

0901.595.958
zalo icon