CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN IPA

Bản tin thuế tháng 06/2023

09:11:58 10/07/2023 Lượt xem 353 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Thuế giá trị gia tăng

 

Nhận tiền tài trợ để thực hiện dịch vụ quảng cáo cho bên tài trợ phải kê khai tính thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp

Ngày 14/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 41474/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ như sau: Trường hợp nhận tiền tài trợ để thực hiện dịch vụ cho bên tài trợ như quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

 

Người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì không bị phạt nếu không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kể từ ngày 1/7/2022

Ngày 09/06/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 2330/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn điện tử như sau: Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và cơ quan thuế đã chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, từ ngày 1/7/2022 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực thi hành thì không có cơ sở để Cục thuế lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2022 và quý II/2022 được nộp sau ngày 01/7/2022.

 

Kiểm tra hóa đơn điện tử

Ngày 14/06/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 2392/TCT-QLRR về việc kiểm tra hóa đơn như sau: Tổng Cục thuế đã xây dựng chức năng trên ứng dụng hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống. Một số chức năng chính như sau:

+ Hệ thống tự động kiểm soát tổng giá trị hàng hóa bán ra trên các hóa đơn đã xuất so với ngưỡng giá trị hàng hóa đầu vào được tính toán bằng K lần tổng giá trị hàng tồn kho và tổng giá trị trị hàng hóa mua vào.

+ Hệ thống cảnh báo thực hiện theo tham số K.

Trên cơ sở đó, các trường hợp người nộp thuế (NNT) vượt ngưỡng sẽ cảnh báo và đưa vào danh sách quản lý. Sử dụng chức năng tra cứu danh sách NNT cảnh báo để/xem xét, xác định các trường hợp thuộc diện ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định. Cơ quan thuế sử dụng chức năng đã có khi triển khai phần mềm HĐĐT để thông báo ngừng/tiếp tục sử dụng hóa đơn (đáp ứng quy định tại Điều 16, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

 

Cho thuê kho bãi cho doanh nghiệp chế xuất không thuộc trường hợp được áp dụng mức thuế suất GTGT 0%

Ngày 22/05/2023, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1790/CTBNI-TTHT hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT dịch vụ cung ứng cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX) như sau: Trường hợp công ty cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi cho DNCX thì không thuộc trường hợp được áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính).

 

Thuế thu nhập cá nhân

 

Kê khai thuế TNCN cho người lao động

Ngày 30/06/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 45194/CTHN-TTHT hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động như sau: Trường hợp chi nhánh của công ty đang thực hiện khai thuế và tính thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trực tiếp ký hợp đồng, chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và thực hiện khấu trừ thuế cho người lao động làm việc tại các địa điểm kinh doanh ở tỉnh khác thì chi nhánh không thuộc đối tượng phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Chi nhánh thực hiện khai thuế và tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

 

Khấu trừ thuế TNCN đối với tiền nhuận bút, tiền bản quyền

Ngày 30/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 45192/CTHN-TTHT hướng dẫn về khấu trừ thuế TNCN đối với tiền nhuận bút, tiền bản quyền như sau: Trường hợp Công ty có chi trả tiền nhuận bút tác phẩm xuất bản cho các tác giả là cộng tác viên của Công ty theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút thì khoản thù lao nêu trên được xác định là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế theo mức 10% đối với thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên trước khi trả cho tác giả.

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Xác định khoản chiết khấu hối phiếu, lãi trả chậm trong công thức tính tổng chi phí lãi vay

Ngày 19/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 42369/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc xác định khoản chiết khấu hối phiếu, lãi trả chậm trong công thức tính tổng chi phí lãi vay như sau: Trường hợp doanh nghiệp có giao dịch liên kết, phát sinh khoản thu từ lãi bán hàng trả chậm thì khoản thu từ lãi bán hàng trả chậm không phải là lãi tiền gửi, lãi cho vay phát sinh trong kỳ trong quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Đối với khoản chi phí trả lãi chiết khấu hối phiếu cho Ngân hàng, Công ty căn cứ nghiệp vụ thực tế phát sinh, đối chiếu với quy định về tín dụng để xác định bản chất khoản lãi chiết khấu có thuộc chi phí lãi vay trong quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

 

Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Ngày 26/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 43860/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ như sau:

– Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mở rộng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện từ 01/01/2015 đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định thì thu nhập từ thực hiện dự án được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo) theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

– Trường hợp dự án đầu tư mở rộng của công ty chưa áp dụng ưu đãi thuế TNDN từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì thu nhập của công ty từ dự án đầu tư mở rộng nêu trên được hưởng toàn bộ thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định kể từ kỳ tính thuế được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

– Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

 

Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) cho thuê khi tính thuế TNDN

Ngày 26/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 43861/CTHN-TTHT hướng dẫn chi phí khấu hao TSCĐ cho thuê khi tính thuế TNDN như sau:

– Đối với phần giá trị quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Đối với phần nhà và hạ tầng: Công ty được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Chi phí lương chi trả cho lao động trong thời kỳ nghỉ luân phiên được nêu cụ thể trong quy định của công ty thì được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp

Ngày 20/06/2023, Cục thuế Tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 2914/CTNBI-TTHT hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Trường hợp Công ty gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty có chi trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ luân phiên (đáp ứng điều kiện theo quy định của Bộ Luật Lao động) với mức chi 70-90% lương cơ bản mà khoản chi này được ghi cụ thể trong quy định của công ty thì khoản chi phí đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Khách hàng

Cám ơn hàng trăm khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

0901.595.958
zalo icon