IPA AUDITING AND CONSULTING FIRM

Bản tin thuế tháng 02/2024

15:55:47 14/03/2024 View 442 Font Size

Model.C_Title
Mục lục

Chính sách thuế

 

Được trích trước chi phí chưa phát sinh tương ứng với doanh thu đã ghi nhận

 

Ngày 18/01/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3703/CTHN-TTHT về việc trích trước chi phí quản lý căn hộ như sau: Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng nhưng đã tính doanh thu thì thực hiện trích trước theo quy định tại tiết 2.20 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

“Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.”

 

Đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với số thuế đã phát sinh quá 3 năm sẽ bị từ chối

 

Ngày 23/2/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 8973/CTHN-TTHT về thuế nhà thầu nước ngoài như sau:

Trường hợp năm 2019 Công ty ký hợp đồng hợp tác vận chuyển đường biển với đối tác tại Hàn Quốc. Ngày 20/02/2020, theo hợp đồng và ủy quyền của đối tác, Công ty đã hoàn thành việc kê khai và nộp ngân sách Nhà nước số thuế nhà thầu nước ngoài đối với hợp đồng này. Từ thời điểm 21/02/2020 đến nay số thuế đã phát sinh quá 3 năm, Cơ quan thuế Việt Nam sẽ từ chối đề nghị áp dụng Hiệp định theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư

 

Ngày 29/1/2024, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 318/CTHPH-TTHT  giải đáp về chính sách thuế như sau:

Trường hợp Công ty đăng ký nộp thuế giá trị gia (GTGT) tăng theo phương pháp khấu trừ, thực hiện dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi dự án đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiến hành chuyển nhượng dự án thì:

* Xác định nghĩa vụ thuế phát sinh khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư:

– Về thuế GTGT: Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

– Về thuế TNDN: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư (nếu có) phải hạch toán riêng để kê khai với mức thuế suất thuế TNDN là 20%, không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Công ty thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư theo mẫu số 03/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính).

* Kê khai thuế GTGT sau khi chuyển nhượng dự án:

Trường hợp sau khi chuyển nhượng dự án, số thuế GTGT còn được khấu trừ của dự án đầu tư đang kê khai trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT được kết chuyển sang tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính) nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

 

Thuế Giá trị gia tăng

 

Thuế GTGT cho dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất

 

Ngày 28/2/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 9575/CTHN-TTHT hướng dẫn về thuế GTGT cho dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất như sau:

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh cho doanh nghiệp chế xuất nếu dịch vụ này được thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan thì áp dụng thuế suất 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

 

Thuế thu nhập cá nhân

 

Chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài

 

Ngày 27/2/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 684/TCT-DNNCN hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài như sau:

Trường hợp người lao động là cá nhân cư trú tại Việt Nam được cử sang Việt Nam làm việc theo diện lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài, đã đóng các khoản phí bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân mang quốc tịch tương tự như các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Hướng dẫn chuyển lỗ sau khi chi nhánh chấm dứt hoạt động

 

Ngày 28/2/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 9579/CTHN-TTHT về việc hướng dẫn chuyển lỗ sau khi chi nhánh chấm dứt hoạt động như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 213 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định về chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN quy định về chuyển lỗ và xác định lỗ: Trường hợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập, kê khai thuế TNDN riêng, nếu khi giải thể Chi nhánh, Công ty kế thừa toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của Chi nhánh, cơ quan thuế đã kiểm tra quyết toán thuế tại Chi nhánh xác định số lỗ chi tiết của từng năm thì số lỗ đó được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và chuyển lỗ vào Công ty khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, thời gian chuyển lỗ thực hiện theo quy định.

 

Thuế nhà thầu

 

Xác định tỷ giá tính thuế đối với nhà thầu nước ngoài

 

Ngày 23/10/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 4666/TCT-CS về việc hướng dẫn xác định tỷ giá tính thuế đối với nhà thầu nước ngoài như sau:

Doanh nghiệp phải tiến hành xác định giá trị hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài (NTNN) - đã bao gồm thuế hay chưa, theo đó:

  • Trường hợp thuế NTNN là khoản nợ phải thu của doanh nghiệp tại Việt Nam, tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch;
  • Trường hợp thuế NTNN được tính vào giá trị tài sản hoặc các khoản chi phí mua từ nhà thầu nước ngoài mà chưa thanh toán ngay, tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch;
  • Trường hợp thuế NTNN được tính vào giá trị tài sản hoặc các khoản chi phí mua từ nhà thầu nước ngoài được thanh toán ngay bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.
Customers

Thank you hundreds of customers for trusting our service

0901.595.958
zalo icon