IPA审计与咨询有限公司

Bản tin thuế tháng 05/2022

10:01:26 20/06/2022 视图 1294 字体大小

Model.C_Title
Mục lục

Hoá đơn

Thời điểm phát hành hóa đơn thương mại và hóa đơn điện tử khác nhau khi xuất khẩu

Ngày 03/06/2022, Tổng Cục Hải quan ban hành Công văn số 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu. Nội dung cụ thể như sau:

Theo thông lệ quốc tế khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại để làm thủ tục hải quan và xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Hóa đơn thương mại được lập và sử dụng căn cứ vào quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ UCP 600 và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung theo thông lệ quốc tế.

Theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu. Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu người khai hải quan chưa thể phát hành hóa đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ hải quan.

Theo đó, việc lập hóa đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam còn hóa đơn trong thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế. Thời điểm phát hành hai loại hóa đơn này là khác nhau: hóa đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ tục hải quan còn hóa đơn điện tử phát hành sau.

Xuất hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai sót

Ngày 06/05/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1464/CTBNI-THTT hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điện tử điều chỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp ngày 20/04/2022 Công ty lập hóa đơn GTGT số 01 đã được cơ quan Thuế cấp mã và gửi cho bên mua. Ngày 22/04/2022 Công ty phát hiện thuế suất thuế GTGT bị sai, bên mua và bên bán đã lập biên bản thỏa thuận về nội dung sai sót và Công ty lập hóa đơn GTGT số 02 để điều chỉnh thuế suất và tiền thuế GTGT cho hóa đơn số 01 đã được cấp mã và gửi cho bên mua. Ngày 26/04/2022 Công ty phát hiện hóa đơn số 02 (hóa đơn điều chỉnh) sai số tiền bằng chữ. Công ty tiếp tục thực hiện theo hình thức đã lựa chọn áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu: lập biên bản thỏa thuận về nội dung sai sót và Công ty lập hóa đơn GTGT số 03 để điều chỉnh cho số hóa đơn số 02 có sai sót.

Hiện nay, ứng dụng hóa đơn điện tử đang hướng dẫn 01 hóa đơn điện tử điều chỉnh cho 01 hóa đơn (điều chỉnh 1:1), chưa cho lập 01 hóa đơn để điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai sót.

Xử lý hóa đơn cũ bị sai sót sau khi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP

Ngày 01/06/2022, Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 25024/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điện tử điều chỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập (theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) với giá bán là giá tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng sau đó phát sinh giảm giá bán thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

Không phải lập hóa đơn điện tử khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm ra nước ngoài để tiêu hủy

Ngày 02/06/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1725/CTBNI-TTHT hướng dẫn về việc lập hóa đơn điện tử khi xuất khẩu hàng phế liệu để tiêu hủy. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp, Công ty nhận sản xuất hàng hóa theo đơn đặt hàng của khách hàng nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp động khách hàng có quyền sở hữu đối với phần phế liệu, phế phẩm sau khi sử dụng nguyên vật liệu dùng để sản xuất thành phẩm bán cho khách hàng và yêu cầu Công ty xuất phần phế liệu, phế phẩm ra nước ngoài để tiêu hủy (để bảo mật thông tin sản phẩm). Nếu giá trị phế liệu, phế phẩm đã nằm trong cơ cấu xác định giá thành và bán thành phẩm cho khách hàng thì khi Công ty xuất phế liệu, phế phẩm ra nước ngoài để tiêu hủy theo chỉ định của khách hàng và được sự đồng ý của cơ quan hải quan, đồng thời Công ty không nhận được bất kỳ khoản thu nào khác từ việc xuất khẩu phế liệu, phế phẩm ra nước ngoài để tiêu hủy (phương thức thanh toán trên tờ khai xuất khẩu là: KHONGTT – Không thanh toán) thì Công ty không phải lập hóa đơn điện tử khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm ra nước ngoài để tiêu hủy do không thuộc trường hợp phải lập hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Hóa đơn điện tử không có mã phải đăng ký với cơ quan thuế

Ngày 08/04/2022, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 1058/TCT-DNNCN hướng dẫn về sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và chuyển dữ liệu theo hình thức kết nối trực tiếp đến Tổng Cục thuế phải đáp ứng các điều kiện theo quy định và gửi văn bản đề nghị kết nối trực tiếp của doanh nghiệp, nêu rõ số lượng hóa đơn sử dụng.

 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

 

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN

Ngày 01/06/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1717/CTBNI-TTHT hướng dẫn về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty cử người lao động Việt Nam đi công tác nước ngoài theo yêu cầu công việc thì Công ty phải có quyết định hoặc văn bản cử lao động đi công tác ở nước ngoài, kèm theo các hồ sơ tài liệu để chứng minh việc đi công tác nước ngoài của người lao động như: nơi công tác, công việc và kết quả thực hiện… được xác nhận của các bên liên quan. Các khoản chi phí để phục vụ cho lao động công tác ở nước ngoài phải được quy định cụ thể về đối tượng và mức chi trong Quy chế tài chính hoặc Quy chế nội bộ của Công ty thì các khoản chi phí công tác cho người lao động không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Nếu Công ty chi không đúng đối tượng hoặc vượt mức chi đã quy định thì phần chi không đúng đối tượng hoặc phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của lao động được cử đi công tác.

Trường hợp, người lao động nước ngoài hết thời hạn bổ nhiệm tại Việt Nam và kết thúc hợp đồng lao động, quay trở lại nước sở tại, Công ty chi trả các khoản chi phí vé máy bay, chi phí vận chuyển đồ dùng cá nhân của người lao động về nước (theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã ký trước đó hoặc theo Thỏa ước lao động tập thể hoặc theo Quy chế tài chính của Công ty) thì các khoản chi phí này nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, thanh toán theo đúng quy định của pháp luật thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế chịu thuế TNCN.

Chi phí khấu hao trong thời gian tạm dừng sản xuất không được trừ

Ngày 09/05/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1475/CTBNI-TTHT hướng dẫn về việc tính chi phí khấu hao cho tài sản cố định trong thời gian tạm dừng sản xuất. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty không có đơn hàng phải dừng sản xuất, máy móc không sử dụng không thuộc trường hợp phải tạm thời dừng do sản xuất mùa vụ theo thời gian dưới 9 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng. Công ty vẫn phải trích khấu hao TSCĐ trong thời gian dừng sản xuất nhưng khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian tạm ngừng đó không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN do không phục vụ sản xuất kinh doanh.

 

Lao động, bảo hiểm  

                                         

Điều chỉnh mức đóng BHXH vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN từ ngày 01/07/2022

Theo Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 01/07/2021, mức đóng BHXH vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN bằng 0% trong thời gian từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Theo đó, từ ngày 01/7/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng BHXH vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN.

Thay đổi lương tối thiếu vùng

Ngày 12/06/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiếu tháng

 

(Đơn vị: đồng/ tháng)

Mức lương tối thiếu giờ

 

(Đơn vị: đồng/ giờ)

Vùng I 4.680.000 22.500
Vùng II 4.160.000 20.000
Vùng III 3.640.000 17.500
Vùng IV 3.250.000 15.600

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

 

Hải quan

 

Không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX thì không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan

Ngày 30/05/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1939/TCHQ-GSQL hướng dẫn về triển khai quy định Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung cụ thể như sau:

Kể từ ngày quá hạn 1 năm kể từ ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực, Chi cục Hải quan quản lý xác nhận Công ty không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX thì Công ty không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan. Trường hợp sau đó Công ty thông báo Chi cục Hải quan quản lý, thực hiện kiểm tra điều kiện kiểm tra, giám sát và Chi cục Hải quan quản lý xác nhận đáp ứng thì Công ty tiếp tục được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

顾客

感谢数百位客户对我们服务的信任

0901.595.958
zalo icon